Quản lý Trợ lý Trang chủ


Nếu bạn đang sử dụng Hassbian, hãy duyệt đến http: //hassbian.local: 8123 để mở giao diện người dùng Trợ lý Trang chủ.

Để tải lại cấu hình của bạn, hãy đi tới Cấu hình trong bảng điều khiển bên cạnh của bạn và chọn “CHECK CONFIG” và “RELOAD CORE”:

Bây giờ bạn đã thấy một cái nhìn thoáng qua về những gì có thể, hãy xem tài liệu , đặt câu hỏi của bạn trong diễn đàn của chúng tôi , tham gia với chúng tôi để trò chuyệnhoặc báo cáo sự cố của bạn .